ขอภัยในหน้าเว็บเพ็จนี้กำลังปรับปรุงในเนื้อหาสาระให้ทันสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันไม่ขัดต่อกฎหมาย
และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา จึงอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
นายไพบูรณ์ คำภูมี
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ